Informace o zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).
Nakládání s osobními údaji zohledňuje požadavky vyplývající z Nařízení GDPR, které je účinné od 25. května 2018.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Orbis Pictures film, s.r.o., se sídlem: Vršovická 808/30, 101 00 Praha 10, IČO: 27579212, zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, sp.zn. C113132 (dále jen „OPF“ nebo „my“).

Kontakt pro ochranu osobních údajů

E-mail: info@orbispictures.cz
Písemně na adresu: Orbis Pictures film, s.r.o., Kříženeckého nám. 322/5, Praha 5, 152 00

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje a na jakém právním základu

A. Zpracováváme rovněž osobní údaje našich smluvních partnerů – zejm. dodavatelů, a to převážně pro účely zajištění splnění smluv, které jsme s těmito osobami uzavřeli. Tento účel zároveň odpovídá hlavnímu právnímu titulu pro zpracování těchto údajů, tj. splnění uzavřené smlouvy, včetně zpracování údajů nezbytných k uzavření smlouvy (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR).

B. Dále zpracováváme osobní údaje našich zaměstnanců a členů orgánů dle zákona o audiovizi, a to pro účely personální a mzdové agendy.
Osobní údaje pro tento účel jsme oprávněni zpracovávat jak z důvodu splnění uzavřené pracovní (nebo obdobné) smlouvy (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR), tak z důvodu splnění právních povinností, které se na OPF v souvislosti s touto agendou vztahují, zejména daňové předpisy, předpisy sociálního a zdravotního pojištění (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR).

C. Osobní údaje zpracováváme rovněž pro účely ochrany oprávněných zájmů OPF nebo třetích osob, tj. např. pro účely ochrany majetku a zdraví (např. vymáhání pohledávek), dále např. pro účely zajištění kontaktu s právnickými osobami (zpracovávání osobních údajů fyzických osob, které jsou zástupci nebo kontaktními osobami právnických osob) nebo pro zasílání newsletteru o naší činnosti, přihlásíte-li se k jeho odběru.
Právním titulem pro uvedený účel zpracování je ochrana našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí osoby (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

D. Můžeme rovněž zpracovávat osobní údaje k účelům, které jsou obsažené v rámci uděleného souhlasu subjektu údajů. Právním titulem pro toto zpracování je udělený souhlas (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR) V některých případech zpracováváme osobní údaje dotčených osob pro více účelů současně, kdy v takovém případě naše právo zpracovávat dané osobní údaje zakládá pro každý z těchto účelů jiný právní titul.

Jaké základní kategorie osobních údajů zpracováváme, zdroje osobních údajů

OPF zpracovává osobní údaje zejména v následujících kategoriích:

- identifikační údaje – tj. osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, jako např. jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, je-li to nutné, IČ, DIČ, adresa trvalého pobytu;

-kontaktní údaje – tj. osobní údaje umožňující kontaktování – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, ID datové schránky a jiné obdobné informace;

-údaje poskytnuté v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. zpracování fotografií zaměstnanců);

-další údaje nezbytné ke stanovenému účelu (například číslo bankovního účtu).

Osobní údaje nezbytné pro naplňování výše uvedených účelů získává OPF ve většině případů přímo od Vás jakožto subjektů údajů formou vyplnění osobních údajů ve smluvní dokumentaci a to v rámci jednání o smlouvě, vyřizování agend dle zákona o audiovizi, Vaším přihlášením k odběru newsletteru atp.

Předání osobních údajů, které získáváme s Vaším souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů požadujeme výhradně z důvodu, že jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, splnění našich právních povinností, plnění úkolů, kterými jsme pověřeni, nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Neposkytnete-li nám takovéto osobní údaje, nemůžeme daný úkon, úkol, službu nebo jiné plnění, pro který Vaše dané osobní údaje vyžadujeme, provést/poskytnout.

Zpracovatelé osobních údajů, kategorie příjemců osobních údajů

Pro některé operace s osobními údaji využíváme externí subjekty jakožto zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn a s nimiž máme uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. Takovými zpracovateli jsou zejména naši poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury, externí dodavatelé služeb, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů, jako např. externí účetní, naši experti, mailingové služby, cloudová úložiště atp.

Osobní údaje poskytujeme v určitých případech třetím osobám, jakožto příjemcům, jedná se zejména o orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), nicméně Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ve smyslu Nařízení GDPR. Některé osobní údaje zveřejňujeme rovněž na našich internetových stránkách a v informačních a propagačních materiálech, a to v případech kdy nám toto výslovně ukládá zákon (např. § 38 zákona o audiovizi), nebo je-li to nezbytné pro plnění našich úkolů dle zákona o audiovizi (např. kontaktní údaje na zaměstnance OPF, atp.).

Doba uchování osobních údajů

OPF zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který jsou zpracovány, například v případě smlouvy po dobu plnění smlouvy a dále do doby uplynutí promlčecích práv (standardně 3 roky, nestanoví-li právní předpisy nebo není-li sjednána v konkrétním případě delší doba). Konkrétní doba uchování osobních údajů je vždy stanovena dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a nařízení GDPR, a dle vnitřního předpisu OPF, jehož součástí je i spisový a skartační plán. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen.

Postup pro uplatnění práv, kontaktní údaje

Veškeré dotazy, žádosti či jiná podání související se zpracováním osobních údajů můžete zasílat na níže uvedené kontaktní adresy OPF.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce ode dne jejího doručení. Bude-li to nutné, zejména z důvodu složitosti Vaší žádosti/požadavku, můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce, o čemž bychom Vás samozřejmě včetně zdůvodnění informovali. Můžeme rovněž požadovat ověření Vaší totožnosti nebo doplnění Vaší žádosti, bude-li nejasná.Vaše žádosti vyřizujeme bezplatně. Pokud nicméně podáte žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme po Vás požadovat uhrazení poplatku na administrativní náklady spojené s vyřízením žádosti nebo jsme oprávněni odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Další informace o zpracování osobních údajů

Další informace o Vašich právech jakožto subjektu údajů jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/.

Tato informace je přístupná na internetových stránkách OPF a může být aktualizována.